Allmänna villkor | WEBROOMS.SE

Version 2019.01.sv / uppdaterad: 2019-01-11

Följande villkor reglerar förhållandet mellan parterna som även kallas individuellt som Klienten och K&D STHLM ( org. nr 841016-0512) nedan även kallad webrooms och företaget, med avseende på den tjänst klienten har valt (nedan kallad Tjänsten, beställningen, serviceavtalet och avtalet). Respektive tjänst  framgår av ett specifikt serviceavtal (”Serviceavtalet”). Tillsammans och var för sig utgör dessa handlingar, i förekommande fall tillsammans med avtal om Tilläggstjänster, ”Avtalet”. Om det i Serviceavtalet förekommer motstridiga uppgifter har Serviceavtalet företräde framför dessa Allmänna villkor.

Personuppgifter & GDPR

I samband med din beställning godkänner du att K&D STHLM lagrar och använder dina uppgifter. Detta gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post och annan webbtraffik kopplad till webrooms webbtjänster, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Webrooms kommer alltid  informera dig om vilka uppgifter som kommer att sparas i samband med att vi tar emot dem. 

Villkorbeskrivning av tjänster

Villkoren för den tjänst eller tjänster som klienten köper av Webrooms beskrivs antingen i dessa allmänna villkor och i ett separat dokument specifikt skrivet för tjänsten som beställts. Exempel på ett sådan dokument kan vara en skräddarsydd kravspecifikation för ett separat projektavtal, eller annat dokument som beskriver antingen tekniska specifikationer och webrooms förhållande till dessa  eller som beskriver specifika produktionssteg skriftligt. Externa dokument måste vara godkända skriftligt och muntligt av validerad en webrooms administratör och klienten i fråga. 

Företagsinformation

www.webrooms.se tillhandahålls av K&D STHLM med Org nummer 8410160512. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse. Otillåten kopiering av webrooms resurser och resurser som tillhandahålls av samarbetspartners såsom videomaterial, bilder, moduler, arbetsrutiner, kod, skriven text inklusive detta avtal – möts med polisanmälan.  Med klienten avses parten som inte är en webrooms representant som i detta avtal även kallas, uppdragsgivaren, kunden, köparen, beställaren och konsumenten. 

Klientinformation

Genom att underteckna ett avtal via webrooms bekräftar klienten att klienten:
• vid användning av de tjänster som tillhandahålls av webrooms enligt Tjänsteavtal, Behandla Personuppgifter i enlighet med kraven i gällande dataskyddslagstiftning.

• har rättslig grund att behandla och utlämna de aktuella personuppgifterna till webrooms  (inklusive eventuella underbiträden som webrooms använder).
• är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av de personuppgifter som lämnats till webrooms .

• har uppfyllt alla eventuella obligatoriska krav och skyldigheter att anmäla hos eller få tillstånd från relevanta myndigheter för behandlingen av personuppgifter.
• har fullgjort sina skyldigheter att tillhandahålla relevant information till Registrerade avseende Behandling av Personuppgifter enligt Gällande Personuppgiftslagstiftning.

• instämmer i att webrooms har lämnat garantier avseende implementeringen av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är tillräckliga för att skydda Registrerades integritet och Personuppgifter.
• vid användning av de tjänster som tillhandahålls av webrooms under Tjänsteavtal inte överför några Känsliga Personuppgifter, eller uppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser till webrooms. Sker sådan överföring kan inte webrooms hållas ansvarig för felaktig behandling av dessa Känsliga Personuppgifter.
• ska upprätthålla ett uppdaterat register över de typer och kategorier av Personuppgifter som denne Behandlar.
• Klienten är medveten om att webrooms använder sig av tredjeparttjänster som i sin tur erbjuder egna avtalsvillkor som inte nödvändigtvis beskrivs i detta avtal. Klienten är också medveten om att webrooms och företagets samarbetspartners avsäger sig all ansvar för eventuella ändringar som görs i avtalsvillkor hos någon  tredjepart leverantör.


Priser

Varje tjänst och vara anges inklusive moms i Svenska kronor som standard, men priser kan även komma att visas i utländska valutor ifall användare besöker sidan från en utländsk domän. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningsprocesser. Senaste priser för timanställningar, serviceavtal och produktionspaket kan hittas via www.webrooms.se/tjanster-oversikt. 

Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan eller via annan bestämmelse enligt avtal. Betalningsmetoden på våra e-tjänster tillhandahålls av stripe och paypal tillsammans med samarbetspartners.

Kortbetalning

Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt

Faktura & delbetalning

Fakturabetalning erbjuds endast till företag i sverige idag. Svenska företag kan välja faktura som alternativ i kassan vid betalning eller om andra bestämmelser finns enligt avtal.

Frågor kopplade till din faktura eller delbetalning
Webrooms kundtjänst hjälper dig i alla frågor som rör din faktura eller delbetalning. Kontakta oss via e-post på ekonomi@webrooms.se eller via chatten här på hemsidan, måndag – fredag kl. 13:00-16:00 (vi svarar alltid inom 1 – 24 timmar på vardagar)

Produktionstid & leveransprocess

Beställningar som läggs före klockan 14.00 behandlas samma dag  eller normalt inom 1-3 dagar. Leveransen behandlas direkt via den e-postadress du har angett vid beställningstillfället. Produktionssteg varierar beroende på projekt och anpassas därför tillsammans med klienten vid projektstart antingen i kassan (på distans), vid ett fysiskt signeringsmöte eller via e-post, alltid innan första betalningstillfället.

Ett pågående avtal påverkas inte under avtalstiden om klienten exempelvis väljer att ner-gradera sagt avtal, tjänst eller avtalspaket, genom att exempelvis omvandla ett befintligt serviceavtal pro konto till bas-avtalet. Ifall klienten väljer att nergradera sitt avtal under avtalsiden så fortlöper det befintliga avtalet tills det att avtalstiden löpt ut, ev. beställning om nergradering sker automatiskt fr.o.m dagen efter att den befintliga avtalstiden har löpt ut. Vid behov av teknisk support eller betalningsfrågor var god kontakta kundtjänst för mer information om olika lösningar och erbjudanden.

Klienten är medveten om att för skräddarsydda beställningsuppdrag gäller inte nödvändigtvis samma avtalstider eller priser som visas på www.webrooms.se/ dessa behandlas individuellt i kommunikation med klienten i fråga .

Avtalstider för skräddarsydda uppdrag varierar beroende på kraven och de ekonomiska förutsättningarna inför projektet i fråga, samt webrooms resursmöjligheter att fullgöra sagt projekt. En produktionsplan, samt ekonomiska tidsramar bestäms i första hand innan ett avtal signerats och klienten skriftligt godkänner att denne är medveten om dessa avtalsvillkor och eventuellt andra villkor satta i ett separat avtal mellan webrooms och klienten. 

Ifall att alla parter kommer överens kan produktionsplanen bestämmas löpande under projektets gång, i dessa fall bestäms de ekonomiska tidsramarna för att vara dynamiska. Klienten är medveten om att eventuella kostnader kan därför variera beroende på nya upptäckter under utveckling, minskade eller höjda kostnader kan tillkomma och i sådant fall ersätta tidigare bestämda priser och kostnader för klienten. 

 

Ångerrätt och öppet köp

Ångerrätten på 14 dagar räknas från den dag då avtalet ingås.

Ångerrätten kan utnyttjas även om tjänsten på konsumentens begäran har påbörjats men endast innan ångerrätten har upphört. Om leveransen av tjänsten har påbörjats och den avbokas, ska konsumenten betala företaget en skälig ersättning som uträknas enligt timtaxan som vanligtvis gäller för den tjänst som har beställts, om tjänsten avbokas innan ångerrätten har upphört gäller inte heller några eventuella kampanjpriser eller andra rabatter som kan ha erbjudits till klienten vid signering av sagt avtal.

Konsumenten behöver inte betala för en tjänst som har utförts helt eller delvis under ångertiden om webrooms har börjat utföra tjänsten under ångertiden utan konsumentens samtycke eller inte har informerat om villkoren för utnyttjande av ångerrätten eller om ersättningsskyldigheten om ångerrätten utnyttjas.

Ångerrätten gäller inte:

 • Om en tjänst som har utförts helt och hållet på konsumentens uttryckliga begäran och konsumenten har upplysts om att ångerrätt saknas.
 • Vid beställning av webbhotell-tjänster från tredje part, domännamn avtal, akut webbsupport eller vid beställning av andra tjänster via tredje part – vid dessa fall har tjänsten utförts helt och hållet först när avtalet upphör och inte när anslutningen har öppnats så att tjänsten kan tas i bruk.
 • Brådskande reparations- eller servicearbete på en plats/tid dit företaget infinner sig på klientens begäran, detta gäller vid både distansarbete och on-site fältuppdrag.
 • Transport av varor eller biluthyrning som har avtalats för en viss tidpunkt. 

Ångerrätten | Digitala tjänster

 • Med elektronisk leverans av digitalt innehåll avses nedladdning eller direktuppspelning av information som producerats och levererats i digital form, till exempel datorprogram, insticksmoduler, applikationer, spel, musik, webbteman, video & film (bl.a. rätten att se på ett idrottsevenemang) eller text (bl.a. rätten att läsa en e-upplaga av en tidning).
 • Med elektronisk leverans av digitalt innehåll avses inte leverans av digitalt innehåll via minnes- eller inspelningsutrustning, såsom cd- eller dvd-skivor.

Konsumenten är inte skyldig att betala för en tjänst med digitalt innehåll som utförts helt eller delvis om

 • leveransen av digitalt innehåll har inletts under ångertiden utan konsumentens samtycke.
 • konsumenten inte har informerats om att han eller hon förlorar ångerrätten.
 • konsumenten inte har fått en bekräftelse på avtalet. 

Konsumenten har inte rätt att ångra köpet om den elektroniska leveransen av digitalt innehåll har inletts under ångertiden med konsumentens samtycke och konsumenten har informerats om att han eller hon då saknar ångerrätt.

Förlängning av ångertiden

Om konsumenten inte har informerats om villkoren för utnyttjande av ångerrätten, förlängs konsumentens rätt att ångra köpet med 30 dagar. Om webrooms eller tredje part som agerar via webrooms korrigerar den bristfälliga informationen, upphör ångertiden 14 dagar efter den dag då konsumenten mottar den korrigerade informationen.

Företaget måste också säkerställa att konsumenten godkänner den betalningsskyldighet som hänför sig till beställningen. Vid behov måste företaget kunna visa att konsumenten har godkänt betalningsskyldigheten.

 • Om beställandet förutsätter att konsumenten använder en knapp eller motsvarande funktion, måste funktionen markeras med orden ”beställningen inkluderar en betalningsskyldighet” eller motsvarande uttryck. Det kan exempelvis vara frågan om en ruta intill beställningsknappen, där det framgår klart och entydigt vilken produkt konsumenten beställer och vilka kostnader beställningen medför.
 • Om företaget inte har säkerställt att konsumenten godkänner betalningsskyldigheten, har konsumenten rätt att ångra köpet. Konsumenten måste kräva hävning av köpet senast ett år efter beställningen. Företaget måste returnera de avgifter som konsumenten har betalat inom 30 dagar. Konsumenten ska också ersättas för eventuella kostnader för retur av varan.

Återbetalningsskyldighet

Om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela varans belopp snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog varan, eller efter att den digitala tjänsten har avslutats. Du får själv betala ev. returkostnader när fysiska varor skickas tillbaka. Vi betalar returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror. Vi betalar inte tillbaka hela belopp efter köp av serviceavtal med bindningstid som har påbörjats, eller vid köp av tjänster som har på något sätt redan belastat webrooms ekonomiskt på klientens begäran.

För mer information se även konsumentverket eller distanshandelslagen

Sekretess, säkerhet & personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att K&D STHLM lagrar och använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. K&D STHLM kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du på begäran, en gång per år, rätt att få del av den information vi har registrerat om dig. Vi förbehåller oss rätten att använda dina e-post för skick marknadsföring och nyhetsbrev

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. För mer information om hur webrooms hanterar uppgifter enligt GDPR vänliggen kontakta kundtjanst@webrooms.se med ämnesraden (“GDPR , Dataskyddsansvarig”).

Kontakt & Kundtjänst

Kontaktuppgifter till oss finner ni HÄR

Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

Force Majeure
Om webrooms (part) på grund av  myndighetsåtgärd, krig, omfattande arbetskonflikt, arbetsrelaterad sjukdom, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Parterna ska informera varandra om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna punkt.ls

Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger inte webrooms eller kund rätten att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet skriftligt

Klagomål
Har kund klagomål kan dessa framföras direkt via webbsupport chatten här på hemsidan, via klientens “mitt konto” sida, eller via kundtjanst@webrooms.se

Tvister

Tvister rörande tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras enligt Svensk lag med Stockholms tingsrätt som första instans.Tvist enligt detta avtal skall slutligt avgöras genom svensk domstol.

Rättigheter & ansvar som domännamnsägare

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, förkortat ICANN är en icke vinstinriktad organisation som har yttersta huvudansvaret för IP-protokollen, adressrymden som finns i IP-protokollen, DNS med mera. ICANN arbetar inte med att kontrollera datainnehållet på Internet, till exempel skräppost och bedrägerier. 

Läs mer en domänägares ansvar här

.SE

.se är den nationella toppdomänen för Sverige och det självklara valet för webbsidor med svenskt innehåll. Som ackrediterad registrar till .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) erbjuder vi bland annat registrering och förnyelse av .se-domännamn. Vi samarbetar med bland annat Loopia som är idag det absolut största ombudet till .SE.